နံနက္ ၄ နာရီ မွ ည ၁၂ နာရီအထိ အခ်ိန္တိုးၿပီး နာရီ (၂၀) တုိးဖြင့္လွစ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း