(၁)ႏွစ္ေျမာက္ စကၠဴရတုမွ အစျပဳကာ (၁၀)ႏွစ္ဆိုတဲ႕ သံျဖဴရတုတိုင္ခဲ့ပါၿပီ